tilt

[tɪlt] [tɪlt]

v. (使)倾斜,(使)倾侧;(使)倾向于,(使)偏向于;俯仰(摄影机);<史>(格斗中)持矛冲刺(或比武);以言词或文字抨击

n. 倾斜,倾侧,倾斜度;(对某人、某信仰或某行为的)倾向,偏向;(意欲赢得某物或战胜某人的)企图,尝试;(口头或文字的)抨击,攻击;(摄影机的)俯仰转动,上下摇摄;<美,非正式>(双人或两队间的)比赛,竞赛;<加>林中小屋;<史>骑马持矛冲刺,马上比枪,比武

【名】 (Tilt)(美、英)蒂尔特(人名)

[ 复数:tilts 第三人称单数:tilts 现在分词:tilting 过去式:tilted 过去分词:tilted]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-23 11:17:12 2023-03-23 12:53:58 2023-03-23 12:58:43 2023-03-23 12:19:58 2023-03-23 12:59:48 2023-03-23 11:21:11 2023-03-23 10:33:08 2023-03-23 11:00:00 2023-03-23 12:08:20 2023-03-23 10:42:48 2023-03-23 12:53:13 2023-03-23 12:37:23 2023-03-23 10:52:47 2023-03-23 12:05:23 2023-03-23 11:05:11 2023-03-23 10:45:36 2023-03-23 10:54:25 2023-03-23 12:22:31 2023-03-23 12:08:01 2023-03-23 12:53:43