equal

[ˈiːkwəl] [ˈiːkwəl]

adj. (在数量、大小、程度、价值方面)相等的,相同的;平等的,同等的;胜任的,合适的;势均力敌的

v. (在大小、数字、数量上)等于;比得上,达到;导致,结果为

n. 同等的人,相等物

[ 复数:equals 第三人称单数:equals 现在分词:equalling 或:equaling 过去式:equalled 或:equaled 过去分词:equalled 或:equaled 比较级:moreequal 最高级:mostequal]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-27 18:38:02 2023-03-27 20:28:02 2023-03-27 20:38:08 2023-03-27 19:27:36 2023-03-27 18:44:54 2023-03-27 18:45:29 2023-03-27 20:29:11 2023-03-27 19:39:14 2023-03-27 18:45:52 2023-03-27 20:37:21 2023-03-27 20:33:07 2023-03-27 19:13:19 2023-03-27 19:46:37 2023-03-27 19:12:22 2023-03-27 20:35:39 2023-03-27 20:37:44 2023-03-27 20:11:04 2023-03-27 20:32:54 2023-03-27 20:45:52 2023-03-27 19:27:46